Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

21.12.2013

I f ə s i l ÜMUMİ MÜDDƏALAR M a d d ə 1 . Bu Qanunun məqsədi 1.1. bu Qanun ictimai birliklərin və fondların yaradılması və fəaliyyət göstərilməsi ilə bağlı münasibətləri tənzimləyir. 1.2. Bu Qanunda "qeyri-hökumət təşkilatı" anlayışına...

Read More

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI

07.10.2013

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış, 1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul...

Read More

Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi (1948)

07.10.2013

İkinci dünya müharibəsi ərəfəsində insan hüquqları, daha dəqiq desək, “insanın dövlətin özbaşınalığından müdafiə olunmaq hüquqları” Qərb ölkələrinin yalnız bir neçəsinin Kon¬¬s¬titusiyasında əks olunmuşdu. Bundan əlavə, o dövrdə dövlətlərin öz...

Read More

Məlumat azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

01.10.2013

Maddə 1. Məlumat azadlığı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 50-ci maddəsinə uyğun olaraq hər kəsin istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır. Bu Qanunun məqsədləri üçün məlumat dedikdə...

Read More

"Kütləvi informasiya vasitələri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

30.09.2013

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiyanın axtarılması, əldə edilməsi, hazırlanması, ötürülməsi, istehsalı və yayımının ümumi qaydalarını, habelə mətbuatın, informasiya agentliklərinin, televiziya və radio təşkilatlarının, vətəndaşların...

Read More

Könüllü fəaliyyət haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

09.06.2009

Maddə 1. Qanunun məqsədi Bu Qanun hüquqi və fiziki şəxslərin əvəzi ödənilməyən ictimai faydalı fəaliyyəti sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyir. Maddə 2. Əsas anlayışlar 2.1. Könüllü fəaliyyət – Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi...

Read More